Materias que se recomenda ter cursado previamente
Contabilidade Financeira I/611G02013
Contabilidade Financeira II/611G02018

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións