Materias que se recomenda ter cursado previamente
Dirección Estratéxica e Política Empresarial I/611G02025

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Contabilidade Directiva/611G02032
Planificación Financeira/611G02034
Dirección Comercial/611G02035

Materias que continúan o temario

Observacións

O carácter directivo da materia esixe ao alumno unha formación integral en todas as materias da carreira. Por tanto na materia vanse contemplar de forma transversal contidos pertencentes a outras disciplinas especialmente as materias que se recomenda cursar simultaneamente.