Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender como a socialización condiciona diferencias entre xéneros e que consecuencias se derivan cara a práctica física B15
C4
Coñecer, analizar e valorar a participación das mulleres en actividades físico deportivas ao longo do ciclo vital. A6
A25
A26
Analizar programas de actividade físico deportiva específicos para mulleres ou coeducativos A5
A6
A25
A26
B15
C4
Reflexionar sobre as particuliaridades da práctica deportivas das mulleres nas diferentes etapas das súas vidas. A26
B15
C4
Coñecer e promover os dereitos e deberes das mulleres e a súa contribución na construcción da sociedade. B15
C4