Temas Subtemas
A importancia da actividade física con perspectiva de xénero.
A necesidade dunha ciencia con perspectiva de xénero.
A influencia da cultura de xénero na vida e na práctica física de mulleres e homes.
A actividade física en diferentes momentos da vida das mulleres.
Os abusos, violencia e sexismo como elementos dunha mala praxe.
Estereotipos de xénero e actividade física. A problemática das desigualdades.
A construcción social de xénero no deporte.
Programas específicos de actividade física para mulleres e programas coeducativos Proxectos de intervención desde a perspectiva de xénero.
Xogos e actividades de concienciación para desenvolver a cultura de xénero.
Xogos e deportes alternativos e coeducativos.
Coeducación emocional Explorar as competencias emocionais necesarias para facilitar o desenvolvemento integral e igualitario
de nenas e nenos.
Coñecer a importancia da aprendizaxe das emocións e sentimentos para a igualdade de
xénero.
Favorecer o desenvolvemento das competencias emocionais aplicadas na coeducación.
Visibilizar programas de coeducación e educación emocional