Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Práctica de actividade física A26 4 4 8
Sesión maxistral A6 A25 A26 B15 C4 20 20 40
Aprendizaxe colaborativa A5 A6 A26 B15 0 30 30
Estudo de casos B15 C4 4 16 20
Proba de discriminación A6 B15 C4 4 8 12
Traballos tutelados A6 A25 A26 B15 C4 10 28 38
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado