Bibliografía básica (). .

o  listado de empresas que colaboran co máster para A realización das prácticas fin de máster, serán proporcionadas ós alumnos ó comenzo do curso

Bibliografía complementaria