Materias que se recomenda ter cursado previamente
Resistencia de materiais/632G01015

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Estruturas Metálicas/632G01026
Análise de Estruturas II/632G01029

Observacións