Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Os diferentes profesores da asignatura irán presentando en sesión maxistral os diferentes temas da asignatura. Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais e a introdución de algunhas preguntas dirixidas aos estudiantes, co fin de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Solución de problemas Os diferentes profesores da materia realizarán dun xeito colaborativo cos alumnos exercicios prácticos de aplicación dos coñecementos teóricos para fortalecer a sua asimilación. Os alumnos contarán con boletins de problemas nos temas que así o demanden.
Proba mixta La realización de un trabajo de curso que puede consistir en:
a. Un trabajo de especialización sobre un tema concreto de la asignatura.
b. Un trabajo de revisión bibliográfica de un tema de la asignatura
c. Otros trabajos propuestos por el profesor o por los propios estudiantes.