Materias que se recomenda ter cursado previamente
Análise Territorial/632G01031

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Obras Públicas e Territorio/632G01067

Materias que continúan o temario

Observacións