Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral 13 13 26
Solución de problemas 14 21 35
Proba obxectiva 4 20 24
Traballos tutelados 4 20 24
Actividades iniciais 1.5 0 1.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado