Materias que se recomenda ter cursado previamente
Infraestruturas do transporte/632G01018
Camiños e Ferrocarrís/632G01027
Camiños e Aeroportos/632G01061

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións