Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 40 40 80
Prácticas de laboratorio A1 A17 A19 B1 B4 B5 C1 C8 C9 11 22 33
Portafolios do alumno A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 0 12 12
Traballos tutelados A1 A17 A19 B1 B2 B4 B5 C1 C8 C9 0 15 15
Presentación oral A1 A17 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C8 C9 6 0 6
Proba obxectiva A1 C6 C7 3 0 3
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado