Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C9 35 60 95
Prácticas de laboratorio A2 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C9 22 27 49
Proba mixta A2 C1 C9 2 0 2
Proba práctica A2 C1 C9 1 0 1
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado