Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A1 A2 A7 A11 A12 C2 C3 C4 C6 C7 0 16 16
Glosario A19 C1 0 4 4
Proba obxectiva A1 A2 A3 A5 A7 A8 A11 C1 C7 2 0 2
Prácticas de laboratorio A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A11 A12 C7 C9 26 26 52
Proba práctica A2 A3 A5 A8 A11 A12 C1 C7 C9 2 0 2
Actividades iniciais C7 2 0 2
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A15 A19 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C4 C6 C7 28 42 70
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado