Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A7 A8 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C6 C9 35 60 95
Prácticas de laboratorio A6 A7 A8 B2 B3 C9 C6 24 25 49
Proba mixta B1 B2 C1 2 0 2
Proba práctica A6 A7 A8 B2 B3 B4 C1 C9 1 0 1
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado