Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A2 A3 A5 A8 A11 B5 B7 C3 C4 8 4 12
Lecturas A1 A16 B1 B2 B6 B11 6 6 12
Proba obxectiva A4 A6 A13 A15 B3 1 2 3
Sesión maxistral A9 A14 B4 B8 B9 B10 B12 B13 45 0 45
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado