Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Farase unha presentación de ao menos dous estudos de caso que os alumnos deberán analizar e debatir aula, presentando un breve informe de cada un deles.
Lecturas Os estudantes deberán realizar unha recensión dun artigo centrado nun dos temas incluidos no programa
Proba obxectiva A avaliación da materia realizarase mediante un exame tipo test con varias alternativas e sólo unha correcta. Nenbargantes, a superación do curso implica a entrega do traballo práctico, isto é, a recensión e os informes de casos
Sesión maxistral O profesor presentará aos estudantes un resumo esquematizado do contido central dos temas do programa.