Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A2 A3 A5 A8 A11 B5 B7 C3 C4 Presentación de ao menos dous estudos de caso que os alumnos deberán analizar e debatir aula, presentando un breve informe de cada un deles 35
Lecturas A1 A16 B1 B2 B6 B11 Recensión dun artigo centrado nun dos temas incluidos no programa 45
Proba obxectiva A4 A6 A13 A15 B3 Será opcional ó exame tipo test con varias alternativas e sólo unha correcta. 20
 
Observacións avaliación

A asistencia a clase únicamente se terá en conta para poder presentarse ao examen parcial (non oficial). Será necesario ter asistido polo menos ao 70% das ocasións en que se controle a asistencia. Aqueles alumnos/as que non asistan a clase deberán examinarse dos contidos do programa tanto dos impartidos nas sesións expositivas como nas interactivas