Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Análise de fontes documentais A4 A7 B4 B6 C2 C6 0 6 6
Discusión dirixida B5 B8 B12 C1 C6 4 0 4
Lecturas A2 A4 A7 B2 B6 C2 C6 0 6 6
Prácticas a través de TIC A4 A9 B3 B6 B7 C3 C6 12 0 12
Presentación oral B5 B12 C1 C3 6 0 6
Aprendizaxe servizo A2 A4 A5 A7 A8 A9 A12 A15 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B10 B12 B13 C1 C3 C4 12 24 36
Actividades iniciais C1 2 0 2
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado