Temas Subtemas
Tema 1. Conceptualización do diagnóstico: diagnóstico das dificultades de aprendizaxe e atención á diversidade.
1.1. Definición de conceptos: avaliación e diagnóstico.
1.2. Enfoques de avaliación.
1.3. Diagnóstico: Procedemento xeral e específico
Tema 2. Deseño de probas diagnósticas e instrumentos. 2.1. O diagnóstico cualitativo e cuantitativo: integración de procedementos.
2.2. Tipos de instrumentos: vantaxes, inconvintes, validez e fiabilidade.
2.3. Consideracións sobre a selección de instrumentos para o diagnóstico e a avaliación.
Tema 3. Interpretación de resultados e informe final 3.1. Interpretación dos resultados de probas diagnósticas.
3.2. Redacción do informe final.
3.3. A presentación dos resultados.