Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A6 A9 A11 B11 7 0 7
Actividades iniciais B1 B5 B8 B10 C6 C1 2 2 4
Análise de fontes documentais A6 A11 B5 B7 B11 C1 C6 2 8 10
Estudo de casos A9 B5 B10 B11 B12 C6 6 15 21
Proba obxectiva A6 B5 B10 B11 B12 C6 C1 2 20 22
Aprendizaxe colaborativa A9 B1 B7 B8 B10 B11 C6 2 8 10
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado