Temas Subtemas
1. Didáctica -O currículo de lingua estranxeira en Educación Infantil.
-Coñecemento e análise da normativa europea sobre a adquisición de linguas estranxeiras.
-Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas. Portafolios Europeo de Linguas.
-A programación na área de Inglés na etapa de Educación Infantil.
-Elementos do proceso de ensino e aprendizaxe da Lingua Estranxeira.
-Metodoloxía do ensino e aprendizaxe da Lingua Estranxeira.
-Desenvolvemento da comprensión e expresión oral da Lingua Estranxeira.
-Técnicas e recursos para a ensino/aprendizaxe de lingua estranxeira en Educación Infantil.
-Experiencias interdisciplinares en Educación Infantil.
2. Uso da Lingua -Contidos xerais do uso da Lingua Inglesa (Nivel B1/B2 Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas).