Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A40 A42 A47 A48 A51 A52 A60 B19 B20 B21 B24 C2 24 20 44
Presentación oral A43 A44 A45 A49 A60 B15 B17 B21 C2 4.5 10 14.5
Proba mixta A42 A44 A46 A47 B10 B12 B17 B21 C2 1.5 25 26.5
Aprendizaxe colaborativa A40 A42 A50 A54 A55 A60 B7 B16 B18 B25 C1 C6 12 18 30
Análise de fontes documentais A28 A42 B11 B20 C3 C8 0 23 23
Portafolios do alumno A48 B11 B12 B15 B20 B21 C2 C7 C8 0 10 10
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado