Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuais que presenta os contidos da materia.
Presentación oral Exposición de traballos en grupo.
Proba mixta Proba que integra preguntas tipo, de ensaio e probas obxectivas
Aprendizaxe colaborativa Conxunto de procedimientos de ensino-aprendizaxe guiados de forma presencial e/ou apoiados con TIC baseados na organización da clase en grupos pequenos nos que os alumnos e as alumnas traballan na resolución de tarefas orientadas a optimizar o seu propio aprendizaxe.
Análise de fontes documentais Utilización de documentos audiovisuais e/ou bibliográficos relevantes para a asignatura con actividades especificamente deseñadas para o análise dos mesmos.
Portafolios do alumno Inclúe os materiais producto das actividades de aprendizaxe realizadas polo alumnado.