Bibliografía básica

Uso da lingua:

Principal:


- Murphy, Raymond (calqueira edición): English Grammar in Use (with answers). Cambridge. Cambridge University Press. 

Complementaria:

- Bolton, David & Goodey, Noel (1996): English Grammar in Steps (with answers). London. Richmond Publishing.

- Collins & Build: Essential English Dictionary.

- Eastwood, J. (1994): Oxford Practice Grammar (with answers). Oxford. Oxford University Press.

- Hancock, M. (1995). Pronunciation Games. Cambridge. Cambridge University Press.

- McCarthy, M. & O’Dell, F. (1994): English Vocabulary in Use. Cambridge. Cambridge University Press.

- Sánchez Benedito, F. (1991): Gramática inglesa. Madrid. Alhambra Longman.

- Soars, John & Liz, (1991): Headway Pre-Intermediate (Student's Book &    Workbook), O.U. P.

- Swan, M. (1995): Practical English Usage. Oxford. Oxford University Press.

-Swan, M. (2001): The Good Grammar Book. Oxford. Oxford University Press.

Didáctica:

- Brewster J., Ellis G., Girard D. (1992): The Primary English Teacher's Guide. London. Penguin Books.

- Brumfit, C. & Moon, J. and Tongue, R. (1991): Teaching English to Children. Collins ELT.

- Dufeu, B. (1994): Teaching Myself. Oxford. Oxford University Press.

- Ellis G., Brewster J. (1991): The Storytelling Handbook. London. Penguin Books.

- Ellis G. (1997): We're Kids in Britain. Longman.

- Moon, J.(2000). Children Learning English. Macmillan Heinemann.

- Murado, J. (2010). Didáctica de Inglés en Educación Infantil. Ideas Propias.

- Nixon, C. (2005). Primary Pronunciation Games. Oxford: Oxford Universtiy Press.

- Richards, J. (1999). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge. Cambridge University Press.

- Scott, W. A. & Ytreberg, L. H. (1990).Teaching English to Children. Longman.

- Tejada Molina, Gabriel (1994).  Me and You (Diseño curricular de inglés para principiantes). Jaén. Universidad de Jaén.

- Vale, D. & Feunteun, A. (1995). Teaching Children English. C.U.P.

- Vez Jeremías, J. M. (2000).  Fundamentos lingüísticos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Barcelona. Ariel.

- Son moi interesantes os artigos relacionados con este tema e publicados nos diferentes números da Revista Linguaxe e Textos que edita e coordina a área de Didáctica da Lingua e a Literatura do Departamento de Didácticas Específicas da Universidade Da coruña.

Bibliografía complementaria