Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 B1 B2 B3 C4 C5 C6 C7 30 30 60
Traballos tutelados A5 A6 B3 B5 C1 C2 C6 C7 C8 2 40 42
Recensión bilbiográfica A5 A6 B4 B5 C1 C2 C6 C8 1.5 15 16.5
Presentación oral A5 A6 B5 C1 C2 C6 C8 10 14 24
Proba de resposta breve A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 2 0 2
 
Atención personalizada 5.5 0 5.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado