Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Lecturas B12 4 0 4
Sesión maxistral A3 30 30 60
Proba obxectiva A2 A1 A28 B9 B12 1 0 1
Estudo de casos A6 A27 A34 B33 10 0 10
Traballos tutelados A25 A26 A30 B31 C4 C7 C8 0 40 40
Aprendizaxe colaborativa B16 10 20 30
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado