Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B12 30 61.5 91.5
Proba mixta A28 B9 B12 1.5 0 1.5
Traballos tutelados A26 A28 B3 B9 B22 B24 5 9.5 14.5
 
Atención personalizada 5 0 5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado