Materias que se recomenda ter cursado previamente
Documentación, metodoloxía cuantitativa e cualitativa/653G01C03

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Estatística/653G01102

Materias que continúan o temario

Observacións

Para axudar a conseguir unha contorna inmediata sustentable e cumpriro objetivo estratéxico 9 do I Plan de Sostebilidade Medio-ambiental Green Campus FCS, os traballos documentais que se realicen nesta materia : a.- Malloritariamente solicitaranse en formato virtual e soporte informático. b.- De realizarse en papel: - Non seempregarán plásticos. - Realizaranse impresións a dobre cara.. - Empregarase papel reciclado.. -Evitarase a realización de borradores