Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición oral complementada co uso de medios audiovisuales e a introducción dalgunhas perguntas dirixidas aos estudiantes, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe. A este efecto, poderá usarse parte da interactiva.
Proba mixta Exame dos contidos e competencias traballados tanto nas sesións maxistrais (clases expositivas) como nas discusiónS dirixidas (clases interactivas) como na aprendizaxe colaborativa (clases prácticas e traballo non presencial).
Traballos tutelados Se trabajará en grupo. Cada grupo propondrá un trabajo de investigación que puede ser ficticio. Se explicarán los apartados que debe tener un trabajo de investigación y lo que debe tener y no tener cada uno de los apartados. Cada uno de esos aspectos serán discutidos en la clase práctica con el grupo. Aunque el trabajo sea ficticio, los alumnos deberán elaborar una base de datos ficticia, analizar los datos y saber presentarlos.