Metodoloxías
Sesión maxistral
Estudo de casos
Traballos tutelados
Saídas de campo
Proba de resposta múltiple
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante titorías personalizadas individuais e grupais ao longo de todo o curso e de acordo aos horarios establecidos.
O alumno poderá poñerse en contacto co profesor da materia a través do correo electrónico (jcmillan@udc.es; amaseda@udc.es; laura.lorenzo.lopez@udc.es) ou de maneira presencial a fin de establecer titorías, sempre de acordo á dispoñibilidade de ambos ou aos horarios establecidos.