Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Estudo de casos A4 A6 A7 A9 B2 B4 B5 B8 B29 B31 C4 C6 14 34 48
Sesión maxistral A7 B2 B3 B9 B29 B37 C4 C6 9 16 25
Seminario A1 A7 A9 B8 B9 B12 B13 6 10 16
Análise de fontes documentais A2 A3 A7 B2 B3 B5 B8 B9 B29 C4 6 18 24
Proba mixta A2 A3 A7 A9 B2 B8 B9 B13 C4 C6 2 10 12
Aprendizaxe servizo A6 A9 A17 B3 B5 B13 B29 B31 C4 9 15 24
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado