Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba de resposta breve A4 A30 B9 5 15 20
Sesión maxistral A1 A4 A10 A14 A16 A18 A19 A20 A23 A24 A27 A30 A31 A34 A35 B7 B8 B9 C3 C5 C6 21 24 45
Discusión dirixida A4 A30 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B9 B13 B16 C1 C2 C4 C7 5 2 7
Proba obxectiva A4 A30 B14 2 15 17
Solución de problemas A4 A30 B9 20 30 50
 
Atención personalizada 11 0 11
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado