Metodoloxías Descrición
Proba de resposta breve Para detectar o grado de comprensión das cuestións desenvolvidas no proceso de aprendizaxe.
Sesión maxistral Desenvolvemento dos contidos por parte do profesor, con intervencións dos alumnos.
Discusión dirixida Modalidade formativa orientada á aplicación dos aprendizaxes, combinando diferentes metodoloxías: exposicións, simulacións, debates, solución de problemas, prácticas guiadas, etc.
Proba obxectiva Proba de coñecemento e aplicación con preguntas de diferentes deseños: desenvolvemento dun tema, resposta múltiple, ordenación, resposta breve, caso práctico, etc.
Solución de problemas Resolución de cuestións prácticas en aplicación dos cooñecementos teóricos desenvolvidos.