Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A4 A5 A15 B29 B27 B26 B25 B24 B23 B22 B21 B20 B19 B17 B12 B11 B10 B9 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 C3 C4 C6 C8 9 45 54
Presentación oral B6 B7 B9 B10 B11 B12 B24 C4 C6 C8 1 4 5
Sesión maxistral A4 A5 A15 B29 B27 B26 B25 B24 B22 B21 B20 B19 B17 B12 B11 B10 B9 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 C3 C4 C6 C8 8 8 16
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado