Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A4 B1 B2 B3 B5 B7 B22 B24 B25 B26 B27 B29 B30 B32 C4 C6 C8 8 8 16
Traballos tutelados B4 B6 B9 B10 B11 B12 B28 B31 9 45 54
Presentación oral B6 B7 B9 B10 B11 B12 B24 C4 C6 C8 1 4 5
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado