Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A2 A39 A40 B7 B12 B18 B22 B24 C6 C7 C8 3 5 8
Traballos tutelados A2 A39 A40 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B12 B17 B18 B22 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 C6 C7 C8 1 14 15
Eventos científicos e/ou divulgativos B1 B3 B4 B5 0 6 6
Foro virtual A40 A39 B2 B17 B32 0 0 0
Lecturas A2 A39 A40 0 0 0
Prácticas a través de TIC A2 A39 A40 0 0 0
Sesión maxistral A2 A39 A40 B33 B32 B31 B30 B29 B28 B27 B26 B25 B24 B22 B18 B17 B7 B5 B2 B1 C6 C7 C8 25 20 45
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado