Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Solución de problemas A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 9 18 27
Proba mixta A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 1 5 6
Traballos tutelados A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 1 13 14
Sesión maxistral A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B10 B14 B23 B24 C6 C8 9 18 27
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado