Materias que se recomenda ter cursado previamente
Sistemas e instalacións baseadas en enerxías renovables e microcoxeración/670526011
Técnicas de montaxe e integración dos sistemas de enerxías renovables/670526012

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Técnicas de aforro e uso eficiente da enerxía nos edificios: rehabilitación enerxética/670526025
Técnicas de acondicionamento e Certificación IAQ da calidade ambiental interior na edificación/670526026

Materias que continúan o temario
Auditoría enerxética e avaliación da eficiencia na edificación II: gran terciario/670526024

Observacións