Bibliografía básica (). .
Dado o carácter global que se expón desde o TFM, non cabe definir aquí unha bibliografía específica.
Neste punto resulta pertinente referirse ás fontes xa propostas desde as diferentes materias que integran o Máster, e aqueloutras máis específicas que propoña en cada caso o titor de acordo coa natureza e obxectivos concretos do traballo.
Bibliografía complementaria