Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A4 A5 B30 C3 C4 C5 C6 C7 C8 40 40 80
Traballos tutelados A3 A4 A5 B30 C4 C8 15 15 30
Proba obxectiva A3 A4 A5 B2 B3 B8 B12 B13 B30 C1 C4 C8 20 20 40
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado