Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado