Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A7 A8 B4 B7 B13 C6 C7 C8 8 8 16
Traballos tutelados B2 B4 B7 B10 B13 C2 C6 C7 C8 4 12 16
Proba obxectiva A3 A7 A8 B2 B4 B7 C2 C6 1 2 3
Prácticas de laboratorio A1 A7 A8 B2 B10 B13 7 7 14
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado