Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba obxectiva A3 A7 A8 B2 B4 B7 C2 C6 Proba final tipo test 20
Sesión maxistral A1 A7 A8 B4 B7 B13 C6 C7 C8 Avaliación continua mediante o seguimiento do traballo do alumno na aula, no laboratorio e/ou titorías 10
Traballos tutelados B2 B4 B7 B10 B13 C2 C6 C7 C8 Valorarase o informe presentado relativo ó traballo suxerido ó alumno 40
Prácticas de laboratorio A1 A7 A8 B2 B10 B13 Avaliación continua mediante o seguimiento do traballo do alumno na aula, no laboratorio e/ou titorías 30
 
Observacións avaliación

Non se aceptará a dispensa académica.