Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral O profesor presentará os conceptos incluidos no temario da materia.
Traballos tutelados Pode elexirse unha das seguintes opcións:
a) Desenvolvemento de traballos de procura bibliográfica relacionados con investigacións recentes no ámbito da materia.
b) Investigación propia utilizando equipos de laboratorio.
c) Traballos de simulación e modelización de procesos de fatiga mediante ordenador.
Proba obxectiva Proba de avaliación.
Prácticas de laboratorio Realización de actividades de carácter práctico, como son as prácticas con ordenadores, exercicios, experimentos en laboratorio, investigacións, etc.