Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A5 A7 B1 B9 B14 B21 10 18 28
Prácticas de laboratorio B2 B4 B8 B13 C8 20 20 40
Traballos tutelados B9 B13 B14 C2 C6 C7 C8 5 25 30
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado