Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A5 A7 B1 B9 B14 B21 Exame, proba obxectiva de avaliación 50
Prácticas de laboratorio B2 B4 B8 B13 C8 Avaliación continua mediante o seguimento do traballo do alumno na aula, o laboratorio e/ou titorías 20
Traballos tutelados B9 B13 B14 C2 C6 C7 C8 Presentación dos traballos tutelados correspondentes aos distintos diferentes contidos de cada materia 30
 
Observacións avaliación