Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B1 B3 B5 B6 C2 C3 C7 C12 C13 35 0 35
Solución de problemas B1 B3 B5 B6 C2 C3 C7 C12 C13 10 0 10
Traballos tutelados B1 B3 B5 B6 C2 C3 C7 C12 C13 0 33 33
Estudo de casos B1 B3 B5 B6 C2 C3 C7 C12 C13 0 32.5 32.5
Proba obxectiva B1 B3 B5 B6 C2 C3 C7 C12 C13 1 0 1
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado