Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Para axudar a conseguir un entorno inmediato sostido e cumprir co obxetivo da acción número 5: “Docencia e investigación saudable e sustentable ambiental e social” do "Plan de Acción Green Campus Ferrol": 1.- A entrega dos traballos documentais que se realicen nesta materia: 2.- Solicitaránse en formato virtual e/ou soporte informático. 3.- Realizaránse a través de Moodle, en formato dixital sen necesidade de imprimilos. En caso de ser necesario realizalos en papel: 1.- Non se empregarán plásticos. 2.- Realizaranse impresións a doble cara. 3.- Emprearase papel reciclado. 4.- Evitarase a impresión de borradores. Débese facer un uso sustentable dos recursos e da prevención de impactos negativos sobre o medio natural.