Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Saber aplicar o método de volumes finitos a problemas de difusión, e convección difusión e programalo en Matlab. AP4
AP5
AP20
BP1
BP2
BP5
BP6
BP13
BP16
CP1
CP3
CP8
CP9
CP11
Coñecer as características dos diferentes esquemas de discretización, e saber elixir o máis adecuado para un problema dado. BP1
BP2
BP5
BP6
BP13
BP16
CP1
CP8
CP9
CP11
Comprender os métodos de axuste presión-velocidade. AP4
AP5
AP20
BP1
BP2
BP5
BP6
BP13
BP16
CP1
CP3
CP8
CP9
CP11